Logo Flex & Figures
Logo ABU
Vorige page Link naar de vorige pagina

Rob Witjes (UWV):

"Uitzendwerk is een succesformule gebleken’"

Begin juni verscheen de nieuwe Arbeidsmarktprognose van UWV. Na een groeispurt in 2017, zetten de positieve ontwikkelingen zich de komende twee jaar voort. Dat goede nieuws kan echter niet verhullen dat er ook problemen zijn, stelt Rob Witjes, hoofd Arbeidsmarktinformatie en Advies van UWV. "Werkgevers worden geconfronteerd met krapte op de arbeidsmarkt en er zijn groepen werkzoekenden die nog altijd de stap naar een betaalde baan niet kunnen zetten."

Lees meer

Hoe typeert u de huidige economische situatie?

"We zitten in een periode van hoogconjunctuur. Het gaat Nederland economisch voor de wind. Een paar jaar geleden dachten we nog aan een groei van amper 2%, maar vorig jaar kwam de groei boven de 3% uit. 2017 was een jaar met een zeer krachtige groei, die zich vertaalde in veel extra banen."

Zet die positieve trend zich door?

"De verwachting is dat in 2018 en 2019 de groei doorzet, al vlakt die wel wat af, vooral als gevolg van de vertraging in de wereldhandel. Dat het goed gaat met onze economie blijkt ook uit het aantal vacatures: drie jaar op rij ligt het aantal baanopeningen boven de één miljoen. Het CPB verwacht dat in 2019 met 3,5% het laagste werkloosheidscijfer sinds 2001 wordt bereikt."

Maar de keerzijde is dat de krapte weer toeneemt …

"Ja, de krapte wordt groter. Steeds meer sectoren hebben moeite om mensen te vinden. Voor een aantal beroepsgroepen is de arbeidsmarkt al zeer krap, zoals verzorgenden, vrachtwagenchauffeurs, elektromonteurs en programmeurs."

Hoe doet de uitzendbranche het momenteel?

"Heel goed. In vergelijking met andere sectoren zorgt de uitzendbranche in absolute aantallen voor de grootste banengroei. In 2017 nam het aantal banen in de uitzendbranche toe met 77.000. In de komende twee jaar vlakt die groei wat af, maar met in totaal 75.000 extra banen blijft de uitzendbranche koploper qua banengroei. De uitzendsector is dus een heel belangrijke banenmotor voor Nederland."

Vorige pagina Lees meer

Hoe verklaart u dat?

"We hadden verwacht dat de uitzendsector minder hard zou groeien, omdat de economie weer aantrekt en er ook meer vaste banen komen. Maar dat is niet het geval. Door de diepe crisis beseffen bedrijven dat ze plotseling te maken kunnen krijgen met forse productieverstoringen en er dus verstandig aan doen een flexschil aan te houden. Je ziet dat binnen die flexibele schil de uitzendformule een stevige positie heeft gekregen. In meerdere opzichten – ook arbeidsrechtelijk – is het een succesformule gebleken."

Welke rol speelt uitzendwerk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

"Een hele wezenlijke, zo blijkt uit onze cijfers. Van alle WW’ers, die weer een baan vinden, gaat een derde weer aan de slag via de uitzendsector. Als we inzoomen op laagopgeleiden, dan is dat zelfs 43%. En voor 55-plussers ligt dat percentage op bijna 29%. Dat zijn hele mooie cijfers. Ook maatschappelijk gezien speelt de branche een belangrijke rol om mensen weer te laten meedraaien in het arbeidsproces."

Waar ziet u nog knelpunten op de arbeidsmarkt?

"Er is een grote groep 55-plussers die niet aan het werk komt en die groep wordt door de vergrijzing steeds groter. Dat zie ik echt als problematisch. Tevens blijft er aandacht nodig voor mensen met een arbeidsbeperking. Met het 100.000 Banenplan is er een positieve beweging op gang gekomen, maar het is nog niet zo dat arbeidsbeperkten massaal aan de slag gaan."

De Arbeidsmarktprognose constateert bovendien een mismatch op de arbeidsmarkt …

"Inderdaad. Veel mensen zoeken nog altijd naar een administratieve baan, maar veel van die banen verdwijnen door digitalisering.

Vorige pagina Lees meer

Terwijl er in bijvoorbeeld de bouw, de ICT en zorg een groot tekort is aan personeel. Daar ligt echt een uitdaging voor zowel de uitzendbranche als UWV, om mensen naar andere sectoren door te geleiden. Onlangs heeft minister Koolmees dertig miljoen euro toegezegd voor scholing van werkzoekenden met een hogere kans op langdurige werkloosheid. Met dat geld wil UWV mensen gaan begeleiden naar kansrijke sectoren, inclusief baangarantie. Ook uitzendorganisaties kunnen daarbij een rol spelen."

Ook is er nog een onbenut arbeidspotentieel van 1,2 miljoen mensen, terwijl er flinke krapte op de arbeidsmarkt is. Wat moet er in uw ogen gebeuren?

"Ik zou een oproep willen doen voor meer persoonlijke aandacht voor werkzoekenden. Aan iemands cv is vaak niet te zien welke competenties diegene werkelijk heeft. Ga in gesprek met ze. Breng ze in contact met werkgevers via informatiebijeenkomsten en banenmarkten. Geef een werkzoekende een buddy die hem of haar begeleidt. Juist die persoonlijke aandacht kan echt het verschil maken. Ik zie wat dat betreft mooie initiatieven bij uitzendorganisaties. Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat die olievlek zich verder verspreidt."

Welke uitdaging ziet u verder voor de uitzendbranche?

"We zitten nu in een hoogconjunctuur, maar een economische terugval op termijn is onvermijdelijk. De geschiedenis leert dat vooral de lager opgeleiden daar de dupe van zijn. Ik zou de uitzendbranche willen oproepen om erin te investeren dat deze groep duurzaam aan het werk blijft. Het is een groep die naar verhouding minder doet aan bijscholing tijdens het werkende leven. Maar scholing is essentieel. Investeer als branche dus vooral in deze groep, die economisch gezien het meest kwetsbaar is."

Vorige pagina
Volgende pagina Link naar de volgende pagina