Logo Flex & Figures
Logo ABU
Vorige page Link naar de vorige pagina

Uitzendmonitor 2018

De Uitzendmonitor geeft inzicht in de samenstelling van de groep uitzendkrachten en in de ontwikkelingen in uitzendbanen. Dit is mogelijk geworden door cijfers van het CBS te combineren met cijfers van de Polisadministratie van UWV. Daardoor kunnen de uitzendbanen van alle uitzendkrachten over een reeks van jaren worden gevolgd.

Cover Uitzendmonitor

In 2017 waren er maar liefst 856.638 uitzendkrachten aan het werk, met 160 nationaliteiten. Hiermee weerspiegelt de uitzendbranche de kleurrijke Nederlands samenleving. Opvallend daarbij is dat één op de vijf uitzendkrachten een niet-westerse migratie achtergrond heeft. Via de uitzendbranche vinden duizenden vluchtelingen uit conflictgebieden, zoals Syrië (2.875) en Somalië (4.816), hun weg naar de Nederlandse arbeidsmarkt.

Lees meer

Verder blijkt dat in tien jaar tijd het aantal 45-plussers dat via de uitzendsector werk vond, verdubbelde van ruim 100.000 naar bijna 200.000. Ook blijken oudere uitzendkrachten na werkloosheid sneller nieuw werk te vinden: 59% van de uitzendkrachten van 55 jaar of ouder gaat binnen een jaar weer aan de slag. Van de oudere WW’ers die voorheen een vaste baan hadden, vindt slechts 18% binnen een jaar weer een baan. Een verschil van ruim 40%.

Uitzendkrachten werken gemiddeld 30 uur per week. Opmerkelijk is dat in 2017 de helft van alle uitzendkrachten een contract van 36 uur of meer had. Dat percentage is in de loop der jaren ook toegenomen: van 45% in 2009 naar 50% in 2017.

Direct naar de whitepaper: Whitepaper Uitzendmonitor 2018
Direct naar het volledige rapport: Onderzoeksrapport Uitzendmonitor 2018

Terug

In het derde kwartaal 2018 was het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie 141.000 hoger dan een jaar eerder. Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie nam het afgelopen jaar eveneens toe, maar deze toename was kleiner (+21.000).

Voor het eerst hadden in Nederland ruim 2,0 miljoen werknemers een flexibele arbeidsrelatie. Het aantal vaste werknemers nam toe tot bijna 5,4 miljoen, 375.000 minder dan tien jaar geleden, net voor het uitbreken van de economische crisis. Bij de recente toename van vast werk ging het vooral om werkenden met een grote deeltijdbaan of een voltijdbaan.

Lees meer

Onder de flexibele contractvormen steeg het aantal tijdelijke contracten met uitzicht op vast het meest (+10,3%) ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2017. Het aantal tijdelijke contracten < 1 jaar kende juist de grootste daling (-10,0%).

Het aantal uitzendkrachten steeg met 5,8%. Het aandeel uitzendkrachten in het aantal flexibele contractvormen kwam daarmee in het tweede kwartaal uit op 15,3% (was 14,7%). In de totale werkzame beroepsbevolking was het aandeel uitzendkrachten 3,5%.

Terug Lees meer

De barometer is gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking van het CBS. De Flexbarometer geeft op een gebruiksvriendelijke en overzichtelijke manier een helder beeld van het aantal werkenden in Nederland, verdeeld over de verschillende typen contracten, vast en flex, in tien sectoren. Op landelijk niveau worden zo de trends zichtbaar gemaakt in de ontwikkeling van flexwerk. De grafieken van de website zijn te downloaden als plaatjes voor eigen gebruik. U kunt zich ook via een alertservice aanmelden voor de updates, zodat u hier automatisch bericht van krijgt.

Direct naar de Flexbarometer.

Terug

Arbeidsmigrantenonderzoek

In de afgelopen maanden heeft het tweejaarlijkse arbeidsmigrantenonderzoek onder leden van de ABU en NBBU plaatsgevonden. In totaal hebben 225 van de 360 leden die in 2018 arbeidsmigranten ter beschikking stelden, aan het onderzoek deelgenomen. Een mooie respons die zorgt voor een representatief beeld van arbeidsmigranten die door de leden van de brancheorganisaties in 2018 zijn bemiddeld.

De cijfers geven onder meer inzicht in het aantal arbeidsmigranten dat door ABU- en NBBU-leden wordt bemiddeld, de samenstelling van deze groep en de huisvesting.

De belangrijkste uitkomsten zijn in één overzicht gezet.

Cover Uitzendmonitor

Verdringing op de arbeidsmarkt

Het Centraal Plan Bureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) kwam onlangs met het rapport Verdringing op de arbeidsmarkt naar buiten. In het rapport is gekeken naar de verdringing die mogelijk optreedt door migratie, veranderingen in de leeftijds- en opleidingssamenstelling van de beroepsbevolking en activerend arbeidsmarktbeleid. Dat hebben zij niet alleen gedaan door objectief te onderzoeken of er sprake is van verdringing, maar ook door mensen die daar mogelijk door worden getroffen, te vragen hoe zij tegen verdringing aankijken.

De belangrijkste conclusie uit het rapport is dat er op de Nederlandse arbeidsmarkt geen aanwijzingen zijn voor verdringing tussen ouderen en jongeren, tussen hoog- en laagopgeleiden en vaak ook niet door migranten. Dit betekent niet dat er helemaal nooit sprake is van verdringing. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt kunnen er wel mee te maken hebben. Zijzelf geven ook aan verdringing te ervaren, maar dit niet het meest prangende probleem te vinden.

Direct naar het rapport: Verdringing op de arbeidsmarkt

Halfjaarlijkse raming De Nederlandsche Bank (DNB)

Onlangs publiceerde de Nederlandsche Bank (DNB) de nieuwe halfjaarlijkse ramingen. Volgens de DNB houdt de hoogconjunctuur aan, maar de groei van de Nederlandse economie loopt de komende jaren wat terug. Voor 2018 wordt een groei van het bruto binnenlands product (bbp) geraamd van 2,5%, gevolgd door 1,7% in 2019 en 2020. Ondanks de wat lagere groeicijfers draait de Nederlandse economie de komende jaren op volle toeren: het feitelijke productieniveau ligt boven het potentiële niveau.

In 2019 verwacht de DNB opnieuw een krappe arbeidsmarkt, maar met meer vaste arbeidscontracten. De werkgelegenheid groeit in 2018 krachtig, waarna de werkloosheid in 2019 op een zeer laag niveau (3,6% van de beroepsbevolking) stabiliseert. Sinds eind 2017 neemt de werkgelegenheid meer toe onder werknemers met vaste contracten dan met flexibele contracten, waardoor het aandeel ‘vast’ in het totale werknemersbestand voor het eerst in tien jaar weer licht groeit. Voor een deel hangt dit samen met de huidige krappe arbeidsmarkt.

Direct naar het rapport: Halfjaarlijkse raming DNB december 2018

Volgende pagina Link naar de volgende pagina